S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete TU.


Reklamačné podmienky (reklamačný poriadok) PE.

Reklamačný poriadok obchodnej spoločnosti Prime Europe, s.r.o.
sídlo:Doležalov8 15, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO:52437892, DIČ: 2121035686, IČ DPH: SK2121035686
Čl. I. Všeobecné ustanovenia Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a všeobecných obchodných podmienok predávajúceho Doležalová 15, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO:52437892, DIČ: 2121035686, IČ DPH: SK2121035686 a popisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého kupujúcim od predávajúceho. Kupujúci, ktorým môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ, je povinný sa riadne pred odoslaním objednávky oboznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho (ďalej len „VOP“). Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím objednaného tovaru od predávajúceho kupujúci v plnom rozsahu súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom. Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zvážení kupujúceho, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne kupujúceho pri ponuke daru upozorniť. Ak má dar vady, na ktoré predávajúci kupujúceho neupozornil, je kupujúci oprávnený dar vrátiť. Ak kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od zmluvy, je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar. Podnikateľ uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím objednaného tovaru je uzrozumený s tým, že podmienky záruky môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov, nakoľko vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je podnikateľom sú upravené najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a nižšie uvedené ustanovenia Reklamačného poriadku týkajúce sa spotrebiteľa, sa na jeho osobu nevzťahujú. Kupujúci je oboznámený s tým, že fotografie tovarov na stránke www.primework.sk  sú len ilustratívne a môže dochádzať k farebným odchýlkam a iným variáciám tovaru z dôvodu použitia odlišných materiálov, odlišnej technológie výroby, odlišnej technológie snímania obrazu alebo z iných príčin a tieto farebné odchýlky a iné variácie tovaru sa nepovažujú za vadu tovaru. Informácie o konfekčnej veľkosti tovaru sú určené výrobcom jednotlivých tovarov. Predávajúci týmto kupujúceho výslovne upozorňuje, že konfekčné veľkosti udávané jednotlivými výrobcami tovarov nie sú štandardizované a môžu vykazovať mierne odchýlky. Predávajúci na webovej stránke www.primework.sk pre lepšiu orientáciu kupujúceho pri výbere vhodnej konfekčnej veľkosti uverejňuje aj „Tabuľku veľkostí“. Predávajúci za odchýlky výrobcov a variácie nenesie zodpovednosť a tieto sa nepovažujú za vadu tovaru.
-
Čl. II. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru Spotrebiteľ: Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Pri použitých veciach je záručná doba 12 mesiacov. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (t.j. záručným listom). Ak to povaha veci umožňuje, postačuje namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe s náležitosťami v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od dátumu prevzatia nového tovaru. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Reklamácie nie je možné uplatniť na tovar poškodený neodbornou manipuláciou a/alebo inštaláciou zo strany kupujúceho, prípadne tretích osôb, ktorým kupujúci umožnil inštaláciu a/alebo manipuláciu. Podnikateľ: Predávajúci zodpovedá za vady zjavné, skryté a právne, ktoré má tovar v dobe jeho odovzdania kupujúcemu a aj za tie, ktoré sa na tovare vyskytnú v záručnej dobe, ak bola s kupujúcim dohodnutá. Predávajúci poskytuje v zmysle § 429 Obchodného zákonníka kupujúcemu záruku za akosť tovaru spočívajúcu v tom, že tovar, ako aj jeho časti a jednotlivé komponenty, budú po dohodnutú záručnú dobu spôsobilé na použitie na obvyklý účel a zachovajú si obvyklé vlastnosti. Dohodnutá záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa zmluvy. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Povinnosti predávajúceho vyplývajúce zo záruky za akosť tovaru tým nie sú dotknuté. Predávajúci zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe uvedenej v tomto odseku, ak je spôsobená porušením jeho povinností.
-
Čl. III. Záručné podmienky Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je povinný, a kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je odporúčané, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky a jej obsah podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v súlade s kúpnou zmluvou ak je napr. zásielka neúplná alebo poškodená. Pokiaľ ide o takúto zásielku a kupujúci ju od dopravcu prevezme, je nevyhnutné neúplnosť resp. poškodenie popísať v odovzdávacom protokole dopravcu. Túto skutočnosť je potrebné oznámiť telefonicky alebo e-mailom bez zbytočného odkladu predávajúcemu. Miestom pre uplatnenie reklamácie je sídlo predávajúceho. V prípade, že je v záručnom liste tovaru uvedený autorizovaný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo v autorizovanom servisnom stredisku. Kupujúci môže vadný tovar na reklamáciu zaslať dopravcom na adresu sídla predávajúceho alebo autorizovaného servisu. Zásielka obsahujúca reklamovaný tovar by mala byť dôkladne zabezpečená, aby nedošlo v priebehu prepravy k jej poškodeniu, zničeniu, strate alebo odcudzeniu, pričom je vhodné ju označiť na viditeľnom mieste "REKLAMÁCIA". Zásielka by mala obsahovať najmä: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), kópiu daňového dokladu, podrobný popis vady tovaru a kontaktné údaje kupujúceho (t.j. tel. číslo prípadne e-mail, doručovacia adresa kupujúceho). Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Na dodacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má). Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním alebo použitím, ktoré sú v rozpore s priloženým návodom na použitie alebo s účelom obvyklého používania tovaru. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie): mechanickým poškodením tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré sú priamo predávajúcim alebo výrobcom tovaru určené, neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na použitie alebo všeobecnými zásadami, uskutočnením neodborného zásahu alebo zmeny parametrov tovaru, tovar, ktorý bol dodatočne upravovaný bez súhlasu predávajúceho alebo výrobcu, ak vznikla vada v dôsledku takejto úpravy, tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou. Podmienky uvedené v ods. 7 tohto článku Reklamačného poriadku neplatia, ak boli vlastnosti tovaru kupujúcim a predávajúcim písomne dohodnuté, vymenené alebo predávajúcim deklarované. Tovar zaslaný k reklamácii bude skúmaný len na vadu reklamovanú kupujúcim v reklamácii. Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru na reklamáciu v prípadoch, kedy reklamovaný tovar a/alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru k reklamačnému konaniu, s výnimkou ak ide s ohľadom na povahu tovaru o znečistenie obvyklé.
-
Čl. IV. Spôsob vybavenia reklamácie Spotrebiteľ: Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ak ide: vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (- za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách), odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať (- za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní). Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, t.j. právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa § 622 a 623 zákona č . 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka; na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy tovaru, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa ods. 11 tohto článku. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody podľa zákona č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom. Podnikateľ: Kupujúci je povinný uplatniť vady tovaru bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa zistenia vady alebo odo dňa, kedy vada mohla byť pri náležitej starostlivosti zistená. Neuplatnením nároku z vád tovaru a nevytknutím vady v lehote 3 dní odo dňa zistenia vady alebo odo dňa, kedy vada mohla byť zistená, zaniká právo na uplatnenie vady, a zároveň aj akékoľvek nároky vyplývajúce z vád tovaru. Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť vada oznámená a nároky vyplývajúce z vady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
-
Čl. VI. Záverečné ustanovenia Vymedzenie pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku má prednosť pred ich vymedzením vo VOP. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nevymedzuje, rozumie sa vo význame, v akom je vymedzený vo VOP. V prípade, že pojem nie je vymedzený ani vo VOP, rozumie sa vo význame, v akom ho vykladajú platné a účinné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené v tomto Reklamačnom poriadku sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ďalšími príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené Reklamačnom poriadku ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Predávajúci je oprávnený bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho Reklamačný poriadok kedykoľvek zmeniť, pričom vo vzťahu k príslušnej kúpnej zmluve platí ten Reklamačný poriadok, ktorý bol platný a účinný v čase odoslania objednávky kupujúceho predávajúcemu, ak písomne nie je dohodnuté inak. Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 17.07.2014 a ruší predchádzajúce znenia reklamačných poriadkov.

 

Čo znamená označenie a normy pre pracovnú bezpečnostnú obuv?

08.09.2023

Predpisy a označenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ( SK- ES )   EN 20345 Čo znamená...

Chystáte sa na rekonštrukciu bytu? Poradíme vám, ako sa máte obliecť

21.06.2022

Máte všetko naplánované na rekonštrukciu bytu, zohnali ste potrebné nástroje, kúpili materiál, spísali...

Ako sa starať o zimné pracovné oblečenie ?

13.12.2021

Ako sa starať o zimné pracovné oblečenie ? Posledné zvyšky snehu sú už dávno preč a čižmy zaberajú už...

Ako si vybrať pohodlné Monterkové bundy

29.11.2021

Práca sa nemôže zastaviť, aj keď vonku nesvieti slnko, prší alebo dokonca prišli prvé mrazy. Koniec koncov,...

Vytvorené systémom www.webareal.sk

ZjgxOGVh
Obľúbené produkty
Celkom: 0
Všetko do košíka
Doprajte si tvorivé prekvapenie
{IMAGE}
{NAME}
Skladom Číslo: {NUMBER} Cena: {PRICE} €
-
1
+
Pridať do košíka