S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete TU.


Obmedzenia predaja 69/2020 Z.z.

ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ročník 2020
Vyhlásené: 6. 4. 2020 Časová verzia predpisu účinná od: 6. 4.2020
Obsah dokumentu je právne záväzný.
69
Z Á K O N
z 3. apríla 2020
o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Tento zákon upravuje niektoré opatrenia a postupy v oblastiach, ktoré sú vo vecnej pôsobnosti
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „oblasť zdravotníctva“) v súvislosti
s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom
SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.
§ 2
Zodpovednosť za správne delikty a za priestupky
Osoba, ktorej z právnych predpisov v oblasti zdravotníctva vyplývajú povinnosti, ktorých
porušenie je správnym deliktom alebo priestupkom, sa zodpovednosti za nesplnenie týchto
povinnosti zbaví, ak preukáže, že v dôsledku uplatňovania právnych predpisov, rozhodnutí
správnych orgánov a prijatých opatrení v súvislosti s výnimočným stavom,1
) núdzovým stavom2
)
alebo mimoriadnou situáciou v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu
ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky
(ďalej len „krízová situácia“), nemohla splniť povinnosti, ktorých porušenie je správnym deliktom
alebo priestupkom podľa osobitných predpisov. Zbavením sa zodpovednosti za porušenie
povinnosti nie je dotknutá povinnosť osôb túto povinnosť splniť po odpadnutí dôvodov, na základe
ktorých sa osoba zbaví tejto zodpovednosti.
§ 3
Rozhodovanie kolektívnych orgánov
Kolektívne orgány príspevkových organizácií, rozpočtových organizácií, štátnych podnikov
a neziskových organizácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky môžu
v čase krízovej situácie používať korešpondenčné hlasovanie alebo umožniť účasť ich členov na
zasadnutí takéhoto orgánu prostredníctvom elektronických prostriedkov, aj keď to nevyplýva z ich
vnútorných predpisov alebo stanov. Korešpondenčného hlasovania alebo hlasovania
prostredníctvom elektronických prostriedkov sa musia zúčastniť všetci členovia kolektívneho
orgánu právnickej osoby, inak je hlasovanie neplatné.
Strana 2 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 69/2020 Z. z.
§ 4
Obmedzenie distribúcie osobných ochranných prostriedkov
(1) Zakazuje sa počas krízovej situácie predávať alebo prevádzať osobný ochranný prostriedok,
ktorý je určeným výrobkom podľa osobitného predpisu3
) a ktorý patrí do skupiny osobných
ochranných prostriedkov rizikovej kategórie III podľa osobitného predpisu4
) a slúži na ochranu
dýchacích orgánov pred látkami a zmesami, ktoré sú nebezpečné pre zdravie, a pred škodlivými
biologickými faktormi podľa osobitného predpisu,5
) ktorý je filtračnou tvárovou polmaskou
kategórie FFP2, FFP3 (ďalej len „osobný ochranný prostriedok“), inej osobe ako
a) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti,6
) ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na území
Slovenskej republiky,
b) zdravotníckemu pracovníkovi,7
) ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej
republiky,
c) orgánom štátnej správy alebo územnej samosprávy,
d) právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá je podľa osobitného predpisu8
)
povinná zabezpečovať tieto osobné ochranné prostriedky a vykonáva práce uvedené v prílohe
tohto zákona, pri ktorých je používanie týchto osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné
z dôvodu ochrany života a zdravia,
e) právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania
prehliadok mŕtvych tiel s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad
pre dohľad“),
f) právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poskytuje pohrebné služby na
území Slovenskej republiky,
g) zamestnancovi súdnolekárskeho a patologickoanatomického pracoviska úradu pre dohľad,
h) osobe, pri ktorej na to existujú zdravotné dôvody,
i) osobe, ktorá distribuuje tieto osobné ochranné prostriedky na území Slovenskej republiky
a ktorá má sídlo alebo miesto výkonu podnikania na území Slovenskej republiky a ktorá tieto
osobné ochranné prostriedky ďalej predáva alebo prevádza iba osobám uvedeným v písmenách
a) až h).
(2) Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba a priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá
predá alebo prevedie osobný ochranný prostriedok v rozpore s odsekom 1.
(3) Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 1000 eur do 10 000 eur za správny delikt
uvedený v odseku 2.
(4) Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 500 eur do 1000 eur za priestupok uvedený
v odseku 2.
(5) Pokutu podľa toho zákona možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď Slovenská obchodná
inšpekcia zistila porušenie zákazu podľa odseku 1, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď
bol zákaz porušený.
(6) Pri ukladaní pokút sa prihliada na závažnosť porušenia povinností a na čas trvania.
(7) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
(8) Na konanie o ukladaní pokút podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok.
(9) Zoznam diagnóz, pri ktorých existujú zdravotné dôvody pre výnimku podľa odseku 1 písm.
69/2020 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 3
h), a podrobnosti o poskytovaní osobných ochranných prostriedkov osobám s takýmito diagnózami
ustanoví Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym
predpisom.
Čl. II
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z.,
zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona
č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z.,
zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona
č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z.,
zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013
Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona
č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z.,
zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona
č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z.,
zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018
Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona 287/2018 Z. z., zákona
č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019
Z. z. a zákona č. 398/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 4 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne aj vtedy, ak je poskytnutá podľa odseku 3
druhej vety a zároveň preukázateľne v príčinnej súvislosti s výnimočným stavom, núdzovým
stavom alebo mimoriadnou situáciou pri jej poskytovaní nemohli byť splnené minimálne
požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov
zdravotníckych zariadení podľa osobitného predpisu.7e)“.
Čl. III
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona
č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z.,
zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona
č. 306/2012 Z. z., zákona č. 74/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z.,
zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016
Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 150/2017 Z. z., zákona
č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z. a zákona č. 475/2019
Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 ods. 1 písm. g) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie (ďalej len „krízová
situácia“) pri ohrození verejného zdravia nariaďuje ďalšie opatrenia, ktorými môže zakázať
alebo nariadiť ďalšie činnosti v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas“.
2. § 16 sa dopĺňa odsekmi 36 až 39, ktoré znejú:
„(36) Počas krízovej situácie sa nevydávajú osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti
uvedené v § 15.
(37) V čase krízovej situácie sa osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi
toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami podľa § 15 ods. 3 písm. a) a na
prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na
reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie podľa § 15 ods. 3 písm. b) nahrádza
a) dokladmi o vzdelaní a odbornej praxi podľa odseku 9 písm. a) a odseku 10 písm. a),
Strana 4 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 69/2020 Z. z.
b) dokladom o odbornej príprave podľa odseku 9 písm. b), odseku 10 písm. b) a odseku 20
vykonanej dištančnou formou od vzdelávacej inštitúcie, ktorá uskutočňuje akreditovaný
vzdelávací program.
(38) V čase krízovej situácie neplynie lehota na absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy
podľa odseku 26 pre osobu, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
(39) Doklady podľa odseku 37 je potrebné doplniť osvedčením o odbornej spôsobilosti podľa
odseku 1 najneskôr do 90 dní od skončenia krízovej situácie.“.
3. § 30 sa dopĺňa odsekmi 10 až 13, ktoré znejú:
„(10) V čase krízovej situácie zamestnávateľ nie je povinný zabezpečovať povinnosti pri
ochrane zdravia pri práci podľa odseku 1 písm. b) až o) a odsekov 2, 3, 6 a 9.
(11) Zamestnávateľ je povinný plniť povinnosti pri ochrane zdravia pri práci bezodkladne po
skončení krízovej situácie.
(12) V čase krízovej situácie fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické
osoby a vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, nie je povinná
zabezpečovať povinnosti pri ochrane zdravia pri práci podľa odseku 7 písm. a), c) až e).
(13) Fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu
zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, je povinná plniť svoje povinnosti pri
ochrane zdravia pri práci bezodkladne po skončení krízovej situácie.“.
4. § 30a sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
„(10) V čase krízovej situácie poskytovatelia pracovnej zdravotnej služby, ktorí sú držiteľmi
oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d, a poskytovatelia pracovnej
zdravotnej služby, ktorí vykonávajú činnosť dodávateľským spôsobom pre zamestnancov
vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej alebo druhej kategórie podľa § 30c,
a) nevykonávajú dohľad nad pracovnými podmienkami na pracoviskách zamestnávateľov
podľa odseku 2 písm. a),
b) nevykonávajú posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych
preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa odseku 2 písm. b),
c) vykonávajú poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci a predchádzanie vzniku
chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou podľa odseku 2 písm. c) a so zameraním
na mimoriadnu epidemiologickú situáciu v čase krízovej situácie najmä telefonicky alebo
elektronickou formou; poradenstvo nemôžu vykonávať na pracoviskách zamestnávateľov.
(11) Poskytovatelia pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 10 vykonávajú zdravotný
dohľad pre zamestnancov v rozsahu podľa § 30ad a § 30ab bezodkladne po skončení krízovej
situácie.“.
5. § 30e sa dopĺňa odsekmi 19 až 22, ktoré znejú:
„(19) V čase krízovej situácie sa posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu na základe
posúdenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov
lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci nevykonáva u zamestnanca podľa odseku
1 písm. a), u fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, podľa odseku
1 písm. b) a u fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie, podľa odseku 1 písm. c), ak
v odseku 20 nie je ustanovené inak.
(20) Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu sa musí vykonať u zdravotníckych
pracovníkov, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v priamom ohrození života a zdravia
69/2020 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 5
v čase pandémie z dôvodu šírenia vysoko nebezpečnej nákazy.
(21) V čase krízovej situácie sa čestným vyhlásením nahrádza
a) posúdenie zdravotnej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie, podľa
odseku 1 písm. c), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3ca,
b) potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti fyzickej osoby na vykonávanie epidemiologicky závažnej
činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov, ktorého vzor je
uvedený v prílohe č. 3cb.
(22) Čestné vyhlásenie podľa odseku 21 sa musí nahradiť posúdením zdravotnej spôsobilosti
na prácu alebo potvrdením o zdravotnej spôsobilosti fyzickej osoby na vykonávanie
epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín
a pokrmov najneskôr do 90 dní od skončenia krízovej situácie.“.
6. § 30g sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) V čase krízovej situácie sa opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu
nevykonáva.“.
7. § 31a sa dopĺňa odsekmi 17 a 18, ktoré znejú:
„(17) V čase krízovej situácie
a) špecializované pracoviská pracovného lekárstva a dermatovenerológie podľa odseku 2
neposudzujú zdravotný stav fyzickej osoby na účely uznania alebo neuznania choroby
z povolania a neuznávajú chorobu z povolania,
b) príslušné orgány verejného zdravotníctva neprešetrujú pracovné podmienky a spôsob práce
posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania podľa odseku 4,
c) nezasadá regionálna komisia, regionálna komisia na posudzovanie kožných chorôb
z povolania podľa odseku 7 a celoslovenská komisia podľa odseku 9.
(18) Špecializované pracoviská uznávajú chorobu z povolania bezodkladne po skončení
krízovej situácie.“.
8. § 31c sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) V čase krízovej situácie sa opätovné posúdenie uznanej choroby z povolania alebo
neuznanej choroby z povolania nevykonáva.“.
9. § 41 sa dopĺňa odsekmi 18 a 19, ktoré znejú:
„(18) V čase krízovej situácie
a) odborná príprava na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest
zo stavieb podľa odseku 3 písm. c) sa vykoná dištančnou formou vo vzdelávacej inštitúcii,
ktorá uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program,
b) neplynie lehota na absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy na prácu pri odstraňovaní
azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa odseku 15.
(19) Doklad podľa odseku 18 písm. b) je potrebné získať najneskôr do 90 dní od skončenia
krízovej situácie.“.
10. § 52 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) V čase krízovej situácie fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá
vykonáva dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov ako profesionálnu činnosť podľa odseku
4, oznamuje výkon každej takejto činnosti príslušnému orgánu verejného zdravotníctva
najneskôr do 24 hodín po jej ukončení.“.
Strana 6 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 69/2020 Z. z.
11. V § 56 ods. 1 písm. f) sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „§ 4 ods. 1 písm. g) alebo“.
12. V § 56 ods. 2 sa na konci prvej vety pripája čiarka a tieto slová: „ak odsek 3 neustanovuje
inak“.
13. V § 56 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Za priestupok podľa odseku 1 písm. c) a f) spáchaný v čase krízovej situácie sa
v blokovom konaní uloží pokuta do 1000 eur; tieto priestupky v blokovom konaní môžu
prejednávať aj orgány Policajného zboru a obecnej polície.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
14. V § 56 ods. 4 sa na konci prvej vety pripája čiarka a tieto slová: „ak odsek 3 neustanovuje
inak“.
15. V § 57 ods. 33 písm. a) sa za slová „pri ohrození verejného zdravia podľa“ vkladajú slová „§ 4
ods. 1 písm. g) alebo“.
16. Za prílohu č. 3c sa vkladajú prílohy č. 3ca a 3cb, ktoré vrátane nadpisov znejú:
69/2020 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 7
DynamicResources\14cae076-c76c-497d-b82a-22ee4650904a_1.pdf „Príloha č. 3ca
k zákonu č. 355/2007 Z. z.
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu v čase krízovej situácie
Meno a priezvisko: ……………………………………………………………………
Dátum a miesto narodenia: ……………………………………………………………
Bydlisko: ……………………………………………………………………...............
Práca, ktorú bude vykonávať .........................................................................................
čestne vyhlasuje, že
1. bol/a dostatočne poučený/á o druhu a spôsobe práce, ktorú bude vykonávať (napríklad nočná
práca, práca vo výškach, ručná manipulácia s bremenami a iné),
2. bol/a dostatočne informovaný/á o zdraviu škodlivých faktoroch práce a pracovného prostredia,
ako aj o zdravotnom riziku, ktoré z práce vyplýva, a jeho následkoch na zdravie (napríklad hluk
pri práci, používanie vibrujúcich nástrojov pri práci, nebezpečné chemické faktory pri práci,
lokálna svalová záťaž pri práci, pracovné polohy a iné),
3. je schopný/á túto prácu vykonávať,
4. nezatajil/a závažné ochorenia, pre ktoré by nemohol/nemohla túto prácu vykonávať,
5. je zdravotne spôsobilý/á na prácu, ktorú bude vykonávať,
6. bol/a dostatočne poučený/á o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
7. v čase krízovej situácie sa nevrátil/a zo zahraničia.
V ……………..……….. dňa …………………
……………………………..
podpis
Strana 8 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 69/2020 Z. z.
Príloha č. 3cb
k zákonu č. 355/2007 Z. z.
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej
činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov v čase
krízovej situácie
Meno a priezvisko: ……………………………………………………………………
Dátum a miesto narodenia: ……………………………………………………………
Bydlisko: ……………………………………………………………………...............
Epidemiologicky závažná činnosť, ktorú bude vykonávať ...........................................
čestne vyhlasuje, že
1. bol/a dostatočne informovaný/á o epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov, ktorú bude vykonávať,
2. nezatajil/a žiadne prenosné ochorenie, ktoré by znemožňovalo výkon epidemiologicky
závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov,
3. je zdravotne spôsobilý/á na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov,
4. bol/a dostatočne poučený/á o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
5. v čase trvania krízovej situácie sa nevrátil zo zahraničia.
Súčasne sa zaväzuje, že pri výkone epidemiologicky závažných činností pri výrobe,
manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov bude
a) dodržiavať zásady osobnej hygieny a prevádzkovej hygieny na pracovisku,
b) uplatňovať pri práci znalosti potrebné k ochrane verejného zdravia v rozsahu upravenom v
osobitnom predpise,*)
c) mať pri sebe toto čestné vyhlásenie a na vyzvanie ho predloží orgánu verejného zdravotníctva,
prípadne iným kontrolným orgánom, vykonávajúcim kontrolu podľa príslušných právnych
predpisov.
V ……………..……….. dňa …………………
……………………………..
podpis
69/2020 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 9
*
) Príloha č. 1, bod VII. vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 209/2014
Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre
skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie
odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej
spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej
prípravy v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 222/2018 Z. z.“.
Strana 10 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 69/2020 Z. z.
Čl. IV
Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona
č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z.,
zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 306/2016
Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona
č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z.,
zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona
č. 383/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. V § 20 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) prípravu, uchovávanie a výdaj dezinfekčných prostriedkov a antiseptík.“.
2. V § 24 ods. 3 sa za slová „kozmetické výrobky,“ vkladajú slová „dezinfekčné prostriedky,
antiseptiká,“.
3. § 128 sa dopĺňa odsekmi 8 až 11, ktoré znejú:
„(8) Ministerstvo môže počas vyhláseného výnimočného stavu, núdzového stavu alebo
mimoriadnej situácie vydať rozhodnutie, ktorým v nevyhnutom rozsahu a na nevyhnutný čas
a) zakáže vývoz
1. humánneho lieku, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, alebo humánneho
lieku, ktorý nie je zaradený v zozname kategorizovaných liekov,
2. zdravotníckej pomôcky,
3. diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro alebo
4. dietetickej potraviny, ktorá je zaradená v zozname kategorizovaných dietetických potravín,
b) obmedzí výdaj humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky, diagnostickej zdravotníckej
pomôcky in vitro alebo dietetickej potraviny, ktorá je zaradená v zozname kategorizovaných
dietetických potravín,
c) upraví predpisovanie humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok, diagnostických
zdravotníckych pomôcok in vitro alebo dietetických potravín,
d) upraví výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok, diagnostických zdravotníckych pomôcok in
vitro alebo dietetických potravín.
(9) Na vydanie rozhodnutia podľa odseku 8 sa nevzťahuje správny poriadok. Výrok
právoplatného rozhodnutia je záväzný pre každého.
(10) Proti rozhodnutiu podľa odseku 8 nie je prípustný opravný prostriedok. Rozhodnutie
nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle ministerstva.
(11) Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá koná v rozpore s rozhodnutím
vydaným podľa odseku 8, sa dopustí správneho deliktu a ministerstvo jej za tento správny
delikt uloží pokutu vo výške od 500 do 25 000 eur. Fyzická osoba, ktorá koná v rozpore
s rozhodnutím vydaným podľa odseku 8, sa dopustí priestupku a ministerstvo jej za to uloží
pokutu vo výške od 200 do 10 000 eur.“.
Čl. V
Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa
takto:
1. § 49 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
69/2020 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 11
„(11) Počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie (ďalej len
„krízová situácia“) sa nevydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností
vedúcich k ožiareniu. Posúdenie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie činností vedúcich
k ožiareniu sa musí vykonať najneskôr do 90 dní od skončenia krízovej situácie.“.
2. § 53 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) V čase krízovej situácie neplynie lehota na absolvovanie aktualizačnej odbornej
prípravy.“.
3. § 72 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) V čase krízovej situácie sa posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie činnosti
vedúcej k ožiareniu nevykonáva. Posúdenie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie činností
vedúcich k ožiareniu sa musí vykonať najneskôr do 90 dní od skončenia krízovej situácie.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zuzana Čaputová v. r.
Boris Kollár v. r.
Igor Matovič v. r. 
Strana 12 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 69/2020 Z. z.
Príloha
k zákonu č. 69/2020 Z. z.
ZOZNAM PRÁC, PRI KTORÝCH JE POUŽÍVANIE OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV
NEVYHNUTNÉ Z DÔVODU OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA
Práce, pri ktorých sa používajú osobné ochranné pracovné prostriedky, pretože sa pri ich
vykonávaní vyskytujú nebezpečenstvá, ktoré môžu poškodiť zdravie, sú:
1. práca s nebezpečnými látkami,
2. práca v nádržiach, v obmedzených priestoroch, v priemyselných zariadeniach a priestoroch
s nedýchateľným ovzduším, napríklad so škodlivinami alebo s nedostatkom kyslíka,
3. práca v blízkosti sadzobne vysokej pece,
4. práca v blízkosti plynových konvertorov a plynového potrubia vysokej pece,
5. práca v blízkosti miesta odpichu vysokej pece s výskytom dymov obsahujúcich ťažké kovy,
6. vymurúvanie pecí a lejacích panví s výskytom vysokej prašnosti,
7. práce v zariadeniach s vysokou prašnosťou,
8. likvidácia následkov havárií, pri zdolávaní požiarov,
9. práca v šachtách, stokách a ďalších podzemných priestoroch súvisiacich s kanalizáciou,
10. práca v mraziarňach s nebezpečenstvom úniku chladiaceho média,
11. nanášanie náterových látok,
12. ťažba, úprava a zušľachťovanie nerastov s vysokou prašnosťou,
13. strojové brúsenie dreva,
14. zdravotné vyšetrenie a ošetrenie,
15. práca v archívoch.
69/2020 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 13
1) Čl. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.
2) Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3) § 4 ods. 1 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného
výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných
ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS (Ú. v. EÚ L 81, 31. 3. 2016).
4) Príloha I nariadenia (EÚ) 2016/425.
5) Príloha II bod 3.10.1 nariadenia (EÚ) 2016/425.
6) § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
7) § 27 zákona č. 578/2004 Z. z.
8) § 6 ods. 1 písm. j) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Strana 14 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 69/2020 Z. z.
Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky, správca obsahu a prevádzkovateľ právneho a informačného
portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava,
tel.: 02 888 91 131, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.

 

Čo znamená označenie a normy pre pracovnú bezpečnostnú obuv?

08.09.2023

Predpisy a označenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ( SK- ES )   EN 20345 Čo znamená...

Chystáte sa na rekonštrukciu bytu? Poradíme vám, ako sa máte obliecť

21.06.2022

Máte všetko naplánované na rekonštrukciu bytu, zohnali ste potrebné nástroje, kúpili materiál, spísali...

Ako sa starať o zimné pracovné oblečenie ?

13.12.2021

Ako sa starať o zimné pracovné oblečenie ? Posledné zvyšky snehu sú už dávno preč a čižmy zaberajú už...

Ako si vybrať pohodlné Monterkové bundy

29.11.2021

Práca sa nemôže zastaviť, aj keď vonku nesvieti slnko, prší alebo dokonca prišli prvé mrazy. Koniec koncov,...

Vytvorené systémom www.webareal.sk

Mjk2NjY5O
Obľúbené produkty
Celkom: 0
Všetko do košíka
Doprajte si tvorivé prekvapenie
{IMAGE}
{NAME}
Skladom Číslo: {NUMBER} Cena: {PRICE} €
-
1
+
Pridať do košíka