S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete TU.


Obchodné podmienky PE.

Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti Prime Europe, s.r.o.

sídlo:Doležalová 15, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO:52437892, DIČ: 2121035686, IČ DPH: SK2121035686

 

 

Čl. I. Vymedzenie základných pojmov

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom e-shopu predávajúceho www.primework.sk, podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu dodať tovar uvedený v potvrdenej objednávke a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu.

 

 1. Predávajúci sa v zmysle týchto VOP rozumie Prime Europe, s.r.o., sídlo: Doležalová 15, 821 05 Bratislava, IČO: 52437892, DIČ: 2121035686, IČ DPH: SK2121035686 (ďalej len „predávajúci“).

 

 1. Kupujúcim sa v zmysle týchto VOP rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ (ďalej len „kupujúci“).

 

 1. Spotrebiteľom sa v zmysle týchto VOP rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „spotrebiteľ“).

 Podnikateľom sa v zmysle týchto VOP rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu (ďalej len „podnikateľ“).

 

 1. E-shop je zmysle týchto VOP internetový obchod umiestnený na internetovej adrese www.primework.sk (ďalej len „e-shop“).

 

 1. Objednávka je v zmysle týchto VOP návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy prejav vôle kupujúceho uskutočnený prostredníctvom e-shop formulára predávajúceho a v súlade s týmito VOP, z ktorého je zrejmé, že kupujúci má záujem kúpiť tovar ponúkaný predávajúcim a zároveň uzavrieť s predávajúcim kúpnu zmluvu a zaplatiť kúpnu cenu za takýto tovar (ďalej len „objednávka“).

 

 1. Kúpna zmluva je v zmysle týchto VOP zmluva uzavretá výlučne v súlade s týmito VOP, podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu dodať tovar uvedený v objednávke a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu. Kúpna zmluva je uzavretá dňom potvrdenia objednávky predávajúcim v súlade s týmito VOP (ďalej len „kúpna zmluva“). Vyhradzujeme si právo na zmenu cien podľa interných predpisov a to zmena nákupnej ceny alebo zmena valút.

 

 1. Orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.

 

Čl. lI. Všeobecné ustanovenia

 

 1. Tieto VOP sú prílohou a neoddeliteľnou súčasťou každej objednávky kupujúceho.

 

 1. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP riadne prečítal, ich obsahu plne porozumel a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

 

 1. Kupujúci kupuje tovar za kúpnu cenu platnú v momente riadneho odoslania objednávky.

 

 1. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že pred vykonaním objednávky bol riadne oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu a zároveň že sa riadne oboznámil s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto celková kúpna cena bude uvedená v objednávke a zároveň aj v potvrdení o uzatvorení zmluvy na trvanlivom nosiči.

 

 1. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu s kupujúcim, a to najmä, ak ide o osobu, ktorá predtým porušila kúpnu zmluvu alebo tieto VOP podstatným spôsobom alebo poškodzovala dobré meno predávajúceho alebo porušovala dobré mravy vo vzťahu k predávajúcemu. Predávajúci si vyhradzuje právo vybraný tovar kupujúcemu nedodať, a to najmä v prípade, že po odoslaní objednávky došlo k vypredaniu tovaru a tovar sa už nedodáva, nevyrába alebo z technických alebo objektívnych príčin nie je možné tovar dodať za podmienok dohodnutých v objednávke alebo v dodacej lehote alebo z dôvodov vyššej moci.

 

 1. Všetky ceny za tovar uvedené v e-shope predávajúceho sú vždy zmluvne dohodnuté a sú uvedené jednak bez DPH a aj vrátane DPH. Akciové ceny za tovar platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu určenú predávajúcim.

 

 

Čl. III.  Platobné podmienky za tovar

 

Platby za tovar je možné realizovať nasledovnými spôsobmi

 • platba vopred bankovým prevodom (predfaktúra - Proforma),
 • na dobierku pri doručení tovaru (Kuriérovi),
 • platba na faktúru so splatnosťou (iba registrovaným a dohodnutím B2B zákazníkom ale vie VOP).

 

 

Čl. IV. Dodacie podmienky tovaru

 

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar najneskôr do 60 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy alebo podľa podmienok na objednávky.

 

 1. Dodacia lehota začína plynúť dňom odoslania e-mailovej správy obsahujúcej potvrdenie o uzatvorení zmluvy predávajúcim kupujúcemu. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť s ním dodaciu lehotu resp. ďalší postup.

 

 1. Kupujúci je povinný tovar riadne a včas prevziať.

 

 1. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od dopravcu a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.

 

 1. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s uzatvorenou kúpnou zmluvou (napr. zásielka je neúplná alebo poškodená). Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od dopravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole dopravcu. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou tovaru, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci na odovzdávajúcom protokole dopravcu, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a požadované plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

 

 1. Kupujúci je povinný písomne upozorniť predávajúceho na prípadné vady,  resp. iné nedostatky dodaného tovaru.

 

 1. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú dopravcom, prípadne uvedením nesprávnej adresy kupujúceho v objednávke tovaru.

 

 

Čl. V. Záručné podmienky na tovar

 

Záručné podmienky na tovar sa riadia reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Prosíme tiež o kontrolu produktov okamžite po prevzatí zásielky. Na neskoršie reklamácie (pokiaľ sa nejedná o výrobnú vadu) nebude braný ohľad.

Záruka sa nevzťahuje na:

 

 • vady vzniknuté bežným používaním - zmenou a únavou materiálu úmerne k dĺžke a početnosti nosenie
 • nesprávnym použitím - mechanickým poškodením
 • nesprávnym skladovaním
 • nesprávnou údržbou a čistením

Záruka sa nevzťahuje na tovar, pri ktorom vypršala dňom uplatnenia reklamácie záručná doba.

Postup pri reklamácii:

 

 • informujte nás o reklamácii e-mailom, či formulárom
 • reklamovaný tovar zašlite doporučenou zásielkou na adresu depa : Prime Europe s.r.o., Červenej Armády 4, 93401 Levice
 • k reklamovanému tovaru priložte kópiu dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru, ktorá tiež slúži ako záručný list a priložte vyplnený formulár pre reklamáciu.

 

Vaša reklamácia bude vykonaná v súlade so zákonom. Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou spoločnosťou. V prípade dlhších reklamácií Vás budeme okamžite informovať o stave reklamácie. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru získava kupujúci záruku novú opäť v dĺžke 24 mesiacov.

Podľa charakteru vady má kupujúci - spotrebiteľ VOP pri uplatnení záruky nasledujúce práva:

 • ak ide o chybu odstrániteľnú - právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to vzhľadom k povahe vady neúmerné, a nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy
 • ak ide o vadu neodstrániteľnú brániace riadnemu užívaniu tovaru - právo na výmenu chybného tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy
 • ak ide o vady odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakované a brániace riadnemu užívaniu tovaru - právo na výmenu chybného tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy
 • ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy

 

Predávajúci si vyhradzuje právo ukončiť obchodný vzťah s takým nakupujúcím VOP, ktorého reklamácie sú neúmerné alebo jeho nákupy sú vyhodnotené ako špekulatívne. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho, buď výmenou veci alebo jej opravou. Nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Ostatné sa primerane riadia všeobecne záväznými zákonnými ustanoveniami vyplývajúcimi najmä zo zákona č. 40/1964 Zb., Obč.zák. a č. 513/1991 Zb., Obch.zák., v znení neskorších ustanovení.

 

Čl. VI. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

 

 1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

 

Čl. VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

Spotrebiteľ:

 

 1. V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

 

 1. Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy a formulár na odstúpenie od zmluvy až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa ods. 1 tohto článku VOP, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

 

 1. Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy a formulár na odstúpenie od zmluvy ani v dodatočnej lehote podľa ods. 2 tohto článku VOP, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy t.j. odo dňa prevzatia tovaru.

 

 1. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

 1. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
  1. tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
  3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 

 1. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ods. 1 tohto článku VOP.

 

 1. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe poštou na adresu sídla predávajúceho, t.j. Prime Europe s.r.o., Červenej Armády 4, 934 01 Levice. Ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť vzorový formulár na odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy.

 

 1. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

 

 1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

 

 1. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

 

 1. Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

 

 1. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby v lehote do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 

 1. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

 

 1. Spotrebiteľ je oprávnený vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou, predávajúcemu odoprieť až do doby, keď predávajúci spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu.

 

 1. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil spotrebiteľ záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým dodávateľom, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

 

 1. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. 

 

 1. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh ne dodávaných v ochrannom obale,
 • poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

 

Podnikateľ:

 

 1. Kupujúci, ktorým je podnikateľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v zmysle ustanovenia                       § 344 a nasl. zákona č.  513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

 

 

Čl. VIII. Ochrana osobných údajov

 

 1. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, v rozsahu: titul, meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu, e-mailová adresa a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

 

 1. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

 

 1. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Predávajúci nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

 

 1. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:
  1. identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
  2. identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 zákona o ochrane osobných údajov,
  3. účel spracúvania osobných údajov,
  4. zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety zákona o ochrane osobných údajov a
  5. doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä

 

 • preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje, alebo preukázanie príslušnosti oprávnenej osoby hodnoverným dokladom k tomu subjektu, v mene ktorého koná; oprávnená osoba je povinná takejto žiadosti dotknutej osoby bez zbytočného odkladu vyhovieť,
 • poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak prevádzkovateľ získava osobné údaje dotknutej osoby na základe súhlasu dotknutej osoby podľa § 11 zákona o ochrane osobných údajov, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak dotknutej osobe povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, prevádzkovateľ oznámi dotknutej osobe právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
 • tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
 • okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
 • formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
 • tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
 • poučenie o právach dotknutej osoby.

 

 1. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

 

 1. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa    § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 

 1. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 16 tohto článku. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

 

 1. Pri vydaní rozhodnutia podľa ods. 7 tohto článku VOP je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 4. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 6. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 7. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

 

 1. Právo kupujúceho podľa ods. 8 písm. e) a písm. f) tohto článku VOP možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

 

 1. Ak kupujúci uplatní svoje právo
 2. písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona o ochrane osobných údajov; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 3. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,
 4. u sprostredkovateľa podľa písm. a) alebo písm. b) tohto odseku VOP, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

 

 1. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07  Bratislava 27 návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 

 1. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

 

 1. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

 

 1. Žiadosť kupujúceho podľa ods. 4 a ods. 8 písm. a), písm. c) až písm. f) a ods. 5 až 7 tohto článku VOP vybaví prevádzkovateľ bezplatne.

 

 1. Žiadosť kupujúceho podľa ods. 8 písm. b) tohto článku VOP vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

 

 1. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa ods. 14 a ods. 15 tohto článku VOP najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

 

 1. Obmedzenie práv kupujúceho podľa ods. 9 tohto článku VOP prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

 1. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v ods. 1 tohto článku týchto sprostredkovateľov:
 2. Slovenská pošta, a. s., sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124,
 3. Slovak Parcel Service, s.r.o., sídlo: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO:31329217.

 

 

Čl. IX. Záverečné ustanovenia

 

 1. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené v týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.  250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ďalšími príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

 1. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

 1. Predávajúci je oprávnený bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho VOP kedykoľvek zmeniť, pričom vo vzťahu k príslušnej kúpnej zmluve platia tie VOP, ktoré boli platné a účinné v čase odoslania objednávky kupujúceho predávajúcemu, ak písomne nie je dohodnuté inak.

 

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 17.07.2014 a rušia predchádzajúce znenia VOP.

 

Čo znamená označenie a normy pre pracovnú bezpečnostnú obuv?

08.09.2023

Predpisy a označenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ( SK- ES )   EN 20345 Čo znamená...

Chystáte sa na rekonštrukciu bytu? Poradíme vám, ako sa máte obliecť

21.06.2022

Máte všetko naplánované na rekonštrukciu bytu, zohnali ste potrebné nástroje, kúpili materiál, spísali...

Ako sa starať o zimné pracovné oblečenie ?

13.12.2021

Ako sa starať o zimné pracovné oblečenie ? Posledné zvyšky snehu sú už dávno preč a čižmy zaberajú už...

Ako si vybrať pohodlné Monterkové bundy

29.11.2021

Práca sa nemôže zastaviť, aj keď vonku nesvieti slnko, prší alebo dokonca prišli prvé mrazy. Koniec koncov,...

Vytvorené systémom www.webareal.sk

MjZmM
Obľúbené produkty
Celkom: 0
Všetko do košíka
Doprajte si tvorivé prekvapenie
{IMAGE}
{NAME}
Skladom Číslo: {NUMBER} Cena: {PRICE} €
-
1
+
Pridať do košíka